Strona 1 z 6  > >>

gru 20, 2013

Jednym z rezulatatów projektu jest publikacja pokonferencyjna, prezentująca wystąpienia ekspertów przedstawione podczas międzynarodowej konferencji, która była się w Międzyzdrojach w dniach 10-12 kwietnia  2013 roku.

gru 19, 2013

 

W dniu 12 grudnia bieżącego roku miała miejsce konferencja podsumowująca Program "Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa" (III CIPS Workshop), w ramach którego finansowany był projekt "Zapobieganie i zarządzanie skutkami terroryzmu, w rejonie Gazoportu w Świnoujściu jako elementu bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego".

O projekcie

Od 1 września br. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie rozpoczęła realizację projektu pn. Zapobieganie i zarządzanie skutkami terroryzmu, w rejonie Gazoportu w Świnoujściu jako elementu bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego (Akronim: SECURE BALTIC SEA REGION). Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Regionalnego „Prometheus”.

Projekt otrzymał wsparcie Komisji Europejskiej  w kwocie  126  654,21 EUR (całkowita wartość projektu wynosi 140 726,89 EUR). w ramach programu "PREVENTION, PREPAREDNESS AND CONSEQUENCE MANAGEMENT OF TERRORISM AND OTHER SECURITYRELATED RISKS" ( akronim CIPS).

Gazoport w Świnoujściu- kluczowa infrastruktura krytyczna

Planowane w ramach projektu działania skupiać się będą głównie na bezpieczeństwie terminala gazowego w Świnoujściu.

Gazoport  w Świnoujściu to kluczowy element całego zestawu inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych, finansowych i politycznych, które mają złożyć się na bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Początkowa zdolność przeładunkowa terminalu to 5 mld m sześc. rocznie, czyli ok. jednej trzeciej obecnego zużycia gazu w Polsce. Po wybudowaniu kolejnego zbiornika zdolność przeładunkowa świnoujskiego gazoportu wzrośnie do 7,7 mld m sześc. LNG.

Inwestycje są elementem unijnej strategii zbudowania zintegrowanego systemu przesyłowego w tej części Europy, tzw. gazowego korytarza Północ–Południe. Zakłada on połączenie powstającego terminalu LNG w Świnoujściu, przez południową Polskę, Czechy, Słowację, Węgry z terminalem Adria LNG w Chorwacji i ewentualnie  z gazociągiem Nabucco. Projekt ten pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo dostaw gazu  w naszej części Europy.

Krajowe i unijne ustawodawstwo nadaje wspomnianemu wyżej gazpoportowi definicję "infrastruktury krytycznej”.

„Ustawa o zarządzaniu kryzysowym” z dnia 26 kwietnia 2007 r., (Dz.U. z dnia 21 maja 2007 r.) precyzuje definicję infrastruktury krytycznej w następujący sposób:

„Infrastruktura krytyczna to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy zaopatrzenia w energię i paliwa, łączności i sieci teleinformatycznych, finansowe, zaopatrzenia w żywność i wodę, ochrony zdrowia, transportowe i komunikacyjne, ratownicze, zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych”.

Projekt uzupełnia działania o charakterze ponadnarodowym i jest związany z tworzeniem planów bezpieczeństwa oraz standardów postępowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia atakami terrorystycznymi.

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na założenia Dyrektywy 2008/114/EC, która odnosi się do identyfikacji europejskiej infrastruktury krytycznej. Rezultaty oraz standardy postępowania, do wypracowania których doprowadzi projekt, zostaną udostępnione innym państwom członkowskim UE.

O istotnym znaczeniu projektu dla innych krajów UE świadczy charakter działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach o międzynarodowym charakterze obrotów towarowych i ruchu pasażerskiego, jakim jest Port Szczecin – Świnoujście.

Celem projektu jest wypracowanie zintegrowanego podejścia organizacyjnego w celu podniesienia skuteczności działań ochronnych w odniesieniu do infrastruktury krytycznej – ludzi, obiektów i ekosystemów.

Cel zostanie osiągnięty poprzez  przeprowadzenie szkoleń, wymianę dobrych praktyk oraz przeprowadzenie ćwiczeń symulacyjnych na terenie Gazoportu w Świnoujściu, z zaangażowaniem służb odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zagrożenia terrorystycznego.

Najważniejszym zadaniem projektu, a jednocześnie wyzwaniem, będzie przeprowadzenie symulacji ataku terrorystycznego na terenie Gazoportu. Efektem działania będzie przygotowanie filmu instruktażowego, służącego szkoleniu innych jednostek policji i służb odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe.

Istotnym elementem projektu będzie organizacja międzynarodowej konferencji, z udziałem przedstawicieli miedzy innymi: Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Urzędu Morskiego w Szczecinie,  BBN, NATO, MOSG, PSP.

Wszystkie działania zostaną przeprowadzone w okresie 16 miesięcy. 

 

 

 

Informacje, poglądy i opinie wyrażone na niniejszej stronie bądź innych, powiązanych z nią środkach komunikacji lub publikacjach należą do autorów. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za żadne informacje tam zawarte.